Header image
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
ประวัติโรงเรียนแช่มเสริม

      	
     โรงเรียนแช่มเสริม ก่อตั้งและได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาระดับก่อนประถมวัย ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 
โดยในครั้งแรกโรงเรียนขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในชื่อ โรงเรียนอนุบาลแช่มเสริม โดยมีนางสาวธนภร โกไศยกานนท์ เป็นผู้รับใบอนุญาต 
โรงเรียนแช่มเสริม ก่อตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นของอาจารย์ฉ้ออน โกไศยกานนท์ ผู้อำนวยการ ที่ตระหนักถึงความสำคัญใน
การศึกษาและต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ  ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ที่เป็นบริเวณบ้านเกิดของท่าน  โดยตั้งนำชื่อคุณพ่อ
คุณแม่ของท่านมาตั้งเป็นชื่อโรงเรียน (คุณพ่อแช่ม คุณแม่เสริม น้อยศิริ) เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณคุณพ่อคุณแม่ และได้พยายามปลูก
ฝังเด็กๆ ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนแช่มเสริม มีความกตัญญู กตเวทีต่อบิดามารดา และผู้มีพระคุณอยู่เสมอ

     โรงเรียนเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนอนุบาลแช่มเสริม เป็นโรงเรียนแช่มเสริม เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2552 เนื่องจากทาง
โรงเรียนได้ขยายการจัดการศึกษาจากระดับก่อนประถมวัย จนถึง ประดับประถมศึกษาปีที่ 6